unwritten.kasraeian.com
مسیر
چه اهمیتی دارد اگر من پشت دیوار بار ها جان داده باشم یا از میزان دلتنگی هزاران بار در ها را پشت هم بسته و باز کرده باشم نتیجه یکسان است کسی در آن سوی در ظاهر نخواهد شد روشن تر بگویم…