unwritten.kasraeian.com
در …
بو می آید نمی بینی در دود در مه در غبار زمانه ی غریب تنهایی ست در گوشه ی چشمانش م.فردا 1390/03/25