ultadin.com
Wonders Of Cow Urine
Cow Urine Benefitsgavyam pavitram ca rasayanam ca pathyam ca hrdyam balam buddhi syataaayuh pradam rakt vikar hari tridosh hridrog vishapaham syataMeaning: