tuoitrebariavungtau.com
Tổ chức lớp báo cáo Chuyên đề ứng dụng tiến bộ Khoa học kỹ thuật trong phát triển cây trồng vật nuôi năm 2019
Nhằm giúp thanh niên nông thôn tiếp cận được với các kỹ thuật mới, các mô hình mới trong lĩnh vực nông nghiệp; giúp thanh niên nắm những giải pháp công nghệ mới về tưới nhỏ giọt, công nghệ nhà màng – nhà kính Netafim trong trồng trọt; cung cấp cho đoàn viên thanh niê