tudut.com
Google Docs Training - TUDUT
Google Docs : Google Documents หลักสูตรที่เสนอการสร้างงานเอกสารง่าย ๆ โดยใช้ Program Google Document เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ สร้างงานเอกสาร เช่น จดหมาย ใบเสนอราคา รายงาน เอกสารที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น วิทยานิพนธ์และหนังสือ ในหลักสูตร จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการใช้งาน Google Documents การสร้างและตกแต่งเอกสาร การทำจดหมายเวียนและซองจดหมายอย่างรวดเร็ว การสร้างกราฟ ตาราง และไดอะแกรม และดึงความสามารถในการทำงานของโปรแกรม Program Google Document ออกมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จะเน้นสอนวิธีการใช้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงระดับสูงที่สามารถนำไปใช้งานได้ จริงและสามารถแก้ปัญหาให้กับคนอื่นได้ นอกจากนั้นจะยังมีการสอน ทิปเทคนิค และแนวทางแก้ปัญหา เพื่อสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ค่าอบรม 2,800 บาท จำนวนชั่วโมง 12 ชั่วโมง, 4 ครั้ง ระดับของหลักสูตร เบื้องต้น, ใช้งานจริง …