tudut.com
ซิป้า ผนึกกำลังพันธมิตรเร่งส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล - TUDUT
ภูเก็ต 24 เมษายน 2558 – สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า (SIPA) ผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วามือ ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศซอฟต์แวร์แห่งอาเซียน – ด้านการท่องเที่ยว และการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย นางจีราวรรณ​ บุญเพิ่ม ประธานคณะกรรมการบริหาร SIPA กล่าวว่า นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นนโยบายสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ทั้งเศรษฐกิจ และสังคม การขับเคลื่อนเข้าเศรษฐกิจดิจิทัลมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านสื่อ Digital Technology ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ ตอบสอนงในการยกระดับคุณภาพชีวิต และคุณภาพบริการโดยรวม แนวทางการขับเคลื่อน มีกรอบยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 5 เรื่องดังนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Hard Infrastructure) การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมด้วยเทคโนโลยี (Soft Infrastructure) โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการส่งเสริมการให้บริการ (Service Infrastructure) การส่งเสริมและการสนับสนุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ (Digital …