tudut.com
บ่มเพาะผู้ประกอบการซอฟท์แวร์ภาคใต้ วันที่ 2 - TUDUT
วันนี้ฟังการบรรยายเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการขายโดยวิทยากรจาก AIS และ AIS Invent ครับ มีการพูดถึง billboard effect ของการจองห้องพัก ออนไลน์ด้วย อิอิอิ เข้าทาง Frontdesk Easy จริง ๆ คนที่จะกันคู่แข่งของเราได้ดีที่สุดก็คือคู่แข่งของเรา มีเรื่อง SMART Goal ด้วยครับ http://topachievement.com/smart.html PLAN >> DO >> CHECK >> ACT ขณะนี้กำลังพูดถึง trend การท่องเที่ยวภูเก็ต รวมไปถึง แนวทางการออกแบบ software สำหรับนักท่องเที่ยวเหล่านั้น…