ts-engine.net
Pythonの文字列リストの連結について(split/join)
pythonの文字列リストの連結、分解について細かいことだけどメモ