trungquan710.com
Hướng dẫn submit khóa học Oracle lên Pearson Vue
Với chứng chỉ OCA 11g, bạn chỉ cần thi 2 môn SQL và Admin I là đã đủ điều kiện nhận chứng chỉ. Lên chứng chỉ OCP, Oracle “dã man” hơn khi đòi hỏi 3 điều kiện: Tất nhiên là khi đủ 3 điều…