trungquan710.com
Tạo kết nối VPN trong Linux
VPN (Virtual Private Network, mạng riêng ảo) hiện tại cũng không còn gì xa lạ. Dùng VPN, ta có thể kết nối đến mạng nội bộ công ty, fake ip để kết nối đến các trang web giới hạn về mặt địa lý, hạn…