trungquan710.com
Cách tìm process đang chạy trên port xác định
Trên Linux, để tìm 1 process đang chạy trên 1 port nào đó, ta có thể sử dụng các lệnh như netstat, lsof hay ss… VD, ta muốn tìm process nào đang chạy Oracle listener, listen trên port 1521 Lệ…