tripyab.com
غار کتله خور غاری فوق العاده برای بازدید و دارای قندیل هایی که انتهاش به غار علیصدر میرسه.
غار کتله خور غاری فوق العاده برای بازدید و دارای قندیل هایی مثل غار علیصدر همدان. غاری در نزدیکیه زنجان و همدان. غاری که معتقدن که انتهاش به غار علیصدر