tripyab.com
روزی در کوه ایوب و غار ایوب
غار ایوب در 7 کیلومتری جنوب شهر دهج از توابع شهر بابک قرار داره که در کوهی با همین نام ینی کوه ایوب قرار داره. این غار از گدازه های آتشفشانی منشا گرفته.