transbordernews.in.th
ชาวบ้านเมืองทวายกระตุ้นต่อมรับผิดชอบรัฐบาลไทย-เผยได้รับผลกระทบจากโครงการสร้างถนนเชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษ-ยื่น 7 ข้อเรียกร้อง KNU หวั่นกระทบแผนสันติภาพ
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการถนนไทย-เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เมืองทวาย ประเทศพม่า ได้เข้าพบ พ.อ.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เพื่อแสดงความกังวลใจและยื่นข้อเสนอแนะ ทั้งนี้การดำเนินโครงการถนนเชื่อมต่อสองช่องทางระยะทาง 138 กิโลเมตร จากด่านชายแดนบ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี ถึงโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ำลึกทวาย ประเทศเมียนมา ซึ่งสพพ. ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและจัดทำรายละเอียดของโครงการถนนโรดลิงค์ไทย-ทวาย ที่กำหนดจะแล้วเสร็จตามสัญญาในเดือนกันยายน 2562 แต่ผ่านมา 7 เดือน ชาวบ้านยังไม่ได้รับข้อมูลอย่างชัดเจนและทั่วถึง นายธีระชัย ศาลเจริญกิจถาวร นักวิจัยจากกลุ่มเสรีภาพแม่น้ำโขงกล่าวว่าได้มีการประชุมปรึกษาหารือสาธารณะไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายซึ่งอยู่ห่างไกลจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างถนนมาก อีกทั้งมีการแจ้งกระชั้นชิดทำให้ชาวบ้านจากที่ได้ผลกระทบจากถนนไม่มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมในครั้งนั้น นายอู เย อ่อง ชาวบ้านกะเลจีกล่าวว่า หมู่บ้านกะเลจี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯเมื่อมีการอ้างถึงการเสียสละเพื่อการพัฒนา พวกเราเป็นหนึ่งในคนที่ต้องเสียสละ. เราอยู่ที่หมู่บ้านนี้มานาน มีที่ดิน น้ำ และถนนจะผ่านหมู่บ้านที่อยู่มานานหลายปี เราหวังว่าการประชุมหารือจะได้คุยกันว่า ทำอย่างไรจะไม่มีการแย่งยึดที่ดิน หรือทรัพยากรธรรมชาติของเราไป อยากจะเสนอแนะว่า ถ้าชนพื้นเมืองได้รับการปรึกษาหารือที่ลงลึกมากกว่านี้ ความกังวลของชาวบ้านก็จะลดน้อยลงมาก “มีคำถามว่า...