tourstar.ir
سیغناغی - تور استار
شهر سیغناغی یا شهر عشق یک شهر کوچک واقع درکوهستان در منطقه تاریخی کاخوتی است که در شرق گرجستان قراردارداین شهر در قرن هفدهم در طول سلطنت شاه هراکلیوس دوم گرجستان تاسیس شده است وتنها شهری در گرجستان است که به طور کلی دور آن با دیوارهای قلعه محافظت شده است. هدف تبدیل این شهر …