toryworld.club
מנדלה
מנדלה - היא תמונת מתאר של היקום כולו, ייצוג מכיל-כל. במקור צוירה המנדלה על קירות מקדשים ושימשה ככלי עזר במדיטציה. המנדלה יכולה להכיל כל דבר- צורות גיאומטריות, דמויות, אלמנטים קישוטיים, צבע וכו'. הדבר היחידי המוכתב הוא העיגול. המרכז של המעגל הוא נקודה. לנקודה אין מימדים ואין מקום לכן איננו יכולים למקם אותה בדמיוננו, או לתפוש…