toryworld.club
BAZI – אסטרולוגיה ומטפיזיקה סינית
ארבעת עמודי הגורל – בישראל נהוג לחשב את BAZI כאסטרולוגיה סינית, אך זה לא פרוש מדויק. BAZI – הינו מטפיזיקה סינית שבעזרתה ניתן לנבא ובעת הצורך לתקן את גורלו של האדם. הסינים מאמינים שאדם נולד עם אנרגיה (צי) מיוחדת לו. שהיא קובעת את האופי של האדם, את הרצונות שלו, ואת גורלו העיקרי. אני רוצה להדגיש…