toryworld.club
ארבעת עמודי הגורל
מה זה ארבעת עמודי הגורל? איפה רואים את אלמנט אישיות של האדם? מה התכונות העיקריות של אלמנט האישיות? על כל זה נדבר אתכם היום. במפה שבנינו בשיעור הקודם אנחנו צריכים להתבונן באזור השמלי למלה. (אזור המוקף בתמונה) זהו הם ארבעת עמודי הגורל. עמוד - זה היחסים בין הגזעים השמימיים לבין הענפים הארציים. 1. זה עמוד השעה:…