tinsao.vn
Thuỵ Điển nghiên cứu sản xuất bia từ...nước thải hay nói đúng hơn là..
Carlsberg nghiên cứu làm hẳn bia từ…nước thải để nâng cao ý thức về tình trạng thiếu nước hiện nay. Nhắc đến nước thải, hẳn nhiều người sẽ chỉ nghĩ đến góc độ t