thuthuat.lamthenao.com.vn
CÁCH LẶP LẠI TIÊU ĐỀ CỦA BẢNG Ở CÁC TRANG TRONG WORD
Vậy để tiện cho quá trình theo dõi và đọc văn bản đó ta có một cách đó là lặp lại tiêu đề của bảng.