thuthuat.lamthenao.com.vn
Bài 3: Các thao tác với văn bản
Các thao tác với văn bản: Mở một file mới; mở một file có sẵn; lưu văn bản; thao tác copy, di chuyển, xóa, căn chỉnh lề trong word.