thisbigcity.net
سامانه تهويه جديدى كه هواى ساختمان را مطبوع نگاه داشته اما در عین حال آن را گرم مى كند
دانشگاه کمبریج در یک طرح تحقیقاتی به راه حلی نوین برای تهویه ساختمان ها دست یافته است که در آن هوای تازه از خارج از بنا (هوای سرد) با هوای داخلی ساختمان ترکیب می شود. Share:به اشتراک گذاشتن در فیس…