thinkerten.com
China Xinjiang Urumqi : Coal Factory in Red Fire Mountain / Huoshaoshan 新疆火烧山 - Chic . Explore . ThinkerTen
Fire Mountain is different from Turpan's Flaming Mountain. Fire Mountain is famous for it mountain color, that is reddish.