thietkenhavanthanh.com
TRÁCH NHIỆM CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH
Công trình xây dựng phải được giám sát trong quá trình thi công xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật Xây dựng. Nội dung giám sát thi công xây dựng công trình gồm