thietkenhavanthanh.com
GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG BÊ TÔNG CỐT THÉP - TVGS VÂN THANH
NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG CÔNG TÁC TVGS CHẤT LƯỢNG KẾT CẤU BTCT Trong công tác TVGS các kết cấu BTCT nhà và công trình thì TCVN 4453-1995 là TC chính cần được tuân theo. Đồng thời tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 356: 2005. Kết cấu BT và BTCT - Tiêu chuẩn thiết kế là điều kiện tiên quyết phải tuân thủ. Trong TCXDVN 356 hiện mới được biên soạn lại trên tinh thần hội nhập quốc tế trên nền TC- ISO, vì vậy cần đặc biệt quan tâm tới lưu ‎ này khi giám sát thi công. Trong TCXDVN 356 đó đã chuyển đổi từ mác sang cấp bê tông còn TCVN 4453 vẫn dùng khái niệm mác bê tông . Bản tiêu chuẩn này chỉ đề cập tới các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu để kiểm tra và nghiệm thu chất lượng thi công các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối.