themewordpressgiare.com
Cách tối ưu tốc độ WordPress CHUẨN NHẤT, HIỆU QUẢ NHẤT, CHÍNH XÁC NHẤT
1.+V%C3%A0o+website%2C+b%E1%BA%A5m+F12%2C+ch%E1%BB%8Dn+tab+Network+r%E1%BB%93i+b%E1%BA%A5m+F5+%28n%E1%BA%BFu+website+b%E1%BA%A1n+c%C3%A0i+cache+th%C3%AC+check+v%C3%A0o+Disable+cache+tr%C6%B0%E1%BB%9Bc%29%0D%0A%0D%0A2.+Ch%E1%BB%9D+website+load+xong%2C+xem+DomContentLoaded+xem+bao+nhi%C3%AAu+gi%C3%A2y%2C+th%C3%B4ng+s%E1%BB%91+n%C3%A0y+th%E1%BB%83+hi%E1%BB%87n+th%E1%BB%9Di+gian+t%E1%BA%A3i+html+c%E1%BB%A7a+website+%28kh%C3%B4ng+t%C3%ADnh+c%C3%A1c+file+kh%C3%A1c%29+v%C3%A0+bi%C3%AAn+d%E1%BB%8Bch+xong.+Nh%C3%ACn+v%C3%A0o+%C4%91%C3%A2y+c%C3%B3+th%E1%BB%83+%C4%91o%C3%A1n+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+l%C3%A0+server+c%E1%BB%A7a+b%E1%BA%A1n+nhanh+hay+ch%E1%BA%ADm%2C+html+c%E1%BB%A7a+b%E1%BA%A1n+n%E1%BA%B7ng+hay+nh%E1%BA%B9%2C+chi+ti%E1%BA%BFt+s%E1%BA%BD+xem+trong+ph%E1%BA%A7n+timeline.+Di+chu%E1%BB%99t+v%C3%A0o+%C4%91%C3%B3+c%C3%B3+th%E1%BB%83+th%E1%BA%A5y+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+tr%C3%ACnh+duy%E1%BB%87t+c%E1%BB%A7a+b%E1%BA%A1n+g%E1%BB%ADi+cho+server+bao+nhi%C3%AAu+request%2C+theo+quan+%C4%91i%E1%BB%83m+c%C3%A1+nh%C3%A2n+c%E1%BB%A7a+m%C3%ACnh+th%C3%AC+n%C3%AAn+%E1%BB%9F+m%E1%BB%A9c+d%C6%B0%E1%BB%9Bi+50+request%2C+cao+qu%C3%A1+kh%C3%B4ng+t%E1%BB%91t.%0D%0A%0D%0A3.+Th%C3%B4ng+s%E1%BB%91+Load+m%C3%A0u+%C4%91%E1%BB%8F+th%E1%BB%83+hi%E1%BB%87n+th%E1%BB%9Di+gian+m%C3%A0+tr%C3%ACnh+duy%E1%BB%87t+t%E1%BA%A3i+h%E1%BA%BFt+t%E1%BA%A5t+c%E1%BA%A3+c%C3%A1c+file+v%E1%BB%81.+L%C6%B0u+%C3%BD+l%C3%A0+c%C3%A1c+file+t%E1%BA%A3i+v%E1%BB%81+1+c%C3%A1ch+song+song+n%C3%AAn+nh%C3%ACn+v%C3%A0o+th%C3%B4ng+s%E1%BB%91+load+kh%C3%B4ng+th%E1%BB%83+kh%E1%BA%B3ng+%C4%91%E1%BB%8Bnh+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+g%C3%AC+nhi%E1%BB%81u.+Chi+ti%E1%BA%BFt+s%E1%BA%BD+xem+sau.%0D%0A%0D%0A4.+Th%C3%B4ng+s%E1%BB%91+finish+th%E1%BB%83+hi%E1%BB%87n+th%E1%BB%9Di+gian+G%E1%BA%A6N+%C4%90%C3%9ANG+m%C3%A0+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+d%C3%B9ng+t%E1%BA%A3i+xong+website+v%C3%A0+c%C3%B3+th%E1%BB%83+xem+website.+M%C3%ACnh+n%C3%B3i+l%C3%A0+g%E1%BA%A7n+%C4%91%C3%BAng+v%C3%AC+n%C3%B3+ph%E1%BB%A5+thu%E1%BB%99c+v%C3%A0o+nhi%E1%BB%81u+y%E1%BA%BFu+t%E1%BB%91+ch%E1%BB%A7+quan+kh%C3%A1c+n%E1%BB%AFa%2C+ng%C3%A2m+c%E1%BB%A9u+k%E1%BB%B9+c%C3%A1i+n%C3%A0y+s%E1%BA%BD+th%E1%BA%A5y.+Xem+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+3+c%C3%A1i+n%C3%A0y+%C4%91%C3%B3+l%C3%A0+2+th%C3%B4ng+s%E1%BB%91+ch%C3%ADnh+x%C3%A1c+nh%E1%BA%A5t+th%E1%BB%83+hi%E1%BB%87n+t%E1%BB%91c+%C4%91%E1%BB%99+website+c%E1%BB%A7a+b%E1%BA%A1n%2C+c%C3%A1c+c%C3%B4ng+c%E1%BB%A5+kh%C3%A1c+nh%C6%B0+GSP%2C+GTMETRIC%2C+PINGDOM...+ch%E1%BB%89+mang+t%C3%ADnh+ch%E1%BA%A5t+tham+kh%E1%BA%A3o.%0D%0A%0D%0A5.+%E1%BB%9E+4+b%C6%B0%E1%BB%9Bc+tr%C3%AAn+b%E1%BA%A1n+s%E1%BA%BD+bi%E1%BA%BFt+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+website+c%E1%BB%A7a+b%E1%BA%A1n+load+bao+nhi%C3%AAu+th%E1%BB%9Di+gian%2C+ch%E1%BA%ADm+kh%C3%B4ng%2C+ch%E1%BA%ADm+th%E1%BA%BF+n%C3%A0o...+4+b%C6%B0%E1%BB%9Bc+ti%E1%BA%BFp+theo+%C4%91%C3%A2y+s%E1%BA%BD+gi%C3%BAp+b%E1%BA%A1n+t%E1%BB%91i+%C6%B0u+tri%E1%BB%87t+%C4%91%E1%BB%83+website+c%E1%BB%A7a+m%C3%ACnh%2C+t%E1%BB%ABng+file+t%E1%BB%ABng+file+m%E1%BB%99t.%0D%0ATi%E1%BA%BFp+theo+%E1%BB%9F+c%E1%BB%99t+Name+c%C3%A1c+b%E1%BA%A1n+di+chu%E1%BB%99t+h%E1%BA%BFt+t%E1%BA%A5t+c%E1%BA%A3+c%C3%A1c+file+%C4%91%E1%BB%83+ki%E1%BB%83m+tra+xem+c%C3%B3+file+n%C3%A0o+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+y%C3%AAu+c%E1%BA%A7u+t%E1%BB%AB+website+kh%C3%A1c+hay+kh%C3%B4ng%2C+n%E1%BA%BFu+c%C3%B3+th%C3%AC+nghi%C3%AAn+c%E1%BB%A9u+b%E1%BB%8F+b%E1%BB%9Bt+ho%E1%BA%B7c+t%C3%ACm+ph%C6%B0%C6%A1ng+%C3%A1n+thay+th%E1%BA%BF%2C+%E1%BB%9F+c%E1%BB%99t+n%C3%A0y+ch%C3%BAng+ta+th%C6%B0%E1%BB%9Dng+g%E1%BA%B7p+c%C3%A1c+file+sau%3A+file+t%E1%BB%AB+fb+%28b%C3%ACnh+lu%E1%BA%ADn+fb%2C+like+fb...%29%2C+google+anal+%3Cspan+class%3D%22_47e3%22+title%3D%22pacman+emoticon%22%3E%3Ci+class%3D%22img+sp_fM-mz8spZ1b+sx_6b1df8%22%3E%3C%2Fi%3E%3Cspan+class%3D%22_7oe%22%3E%3Av%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%2C+google+font...+H%E1%BA%A1n+ch%E1%BA%BF+sd+google+font+c%C3%A1c+b%E1%BA%A1n+nh%C3%A9%2C+n%E1%BA%BFu+sd+th%C3%AC+n%C3%AAn+ch%E1%BB%8Dn+1+c%C3%A1i+duy+nh%E1%BA%A5t+th%C3%B4i.%0D%0A%0D%0A6.+Ti%E1%BA%BFp+theo+b%E1%BA%A1n+k%C3%A9o+l%C3%AAn+tr%C3%AAn+%E1%BB%9F+c%E1%BB%99t+Status+c%C3%A1c+b%E1%BA%A1n+sort+gi%E1%BA%A3m+d%E1%BA%A7n+v%C3%A0+ki%E1%BB%83m+tra+xem+c%C3%B3+file+n%C3%A0o+b%E1%BB%8B+fail+kh%C3%B4ng%2C+n%E1%BA%BFu+b%E1%BB%8B+th%C3%AC+ki%E1%BB%83m+tra+file+%C4%91%C3%B3+t%E1%BB%AB+%C4%91%C3%A2u%2C+nguy%C3%AAn+nh%C3%A2n+v%C3%AC+sao+kh%C3%B4ng+t%E1%BA%A3i+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c.+Th%C6%B0%E1%BB%9Dng+th%C3%AC+Status+200+l%C3%A0+ok+nh%E1%BA%A5t.%0D%0A%0D%0A7.+Sau+%C4%91%C3%B3+b%E1%BA%A1n+sort+theo+c%E1%BB%99t+Size+%C4%91%E1%BB%83+ki%E1%BB%83m+tra+website+m%C3%ACnh+c%C3%B3+file+n%C3%A0o+n%E1%BA%B7ng+kh%C3%B4ng%2C+n%E1%BA%BFu+n%E1%BA%B7ng+qu%C3%A1+th%C3%AC+optimize+n%C3%B3+xu%E1%BB%91ng%2C+th%C6%B0%E1%BB%9Dng+c%C3%A1c+b%E1%BA%A1n+s%E1%BA%BD+g%E1%BA%B7p+h%C3%ACnh+%E1%BA%A3nh+n%E1%BA%B7ng%2C+n%E1%BA%BFu+g%E1%BA%B7p+file+html+n%E1%BA%B7ng+v%C3%A0+%E1%BA%A3nh+h%C6%B0%E1%BB%9Fng+nhi%E1%BB%81u+%C4%91%E1%BA%BFn+t%E1%BB%91c+%C4%91%E1%BB%99+website+th%C3%AC+c%E1%BB%91+g%E1%BA%AFng+t%E1%BB%91i+gi%E1%BA%A3n+n%C3%B3+%28b%E1%BB%8F+b%E1%BB%9Bt+th%C3%A0nh+ph%E1%BA%A7n%2C+b%E1%BB%8F+b%E1%BB%9Bt+inline+CSS%2C+b%E1%BB%8F+kho%E1%BA%A3ng+tr%E1%BA%AFng...%29%0D%0A%0D%0A8.+%E1%BB%9E+c%E1%BB%99t+Time+c%C5%A9ng+sort+t%C6%B0%C6%A1ng+t%E1%BB%B1+v%C3%A0+t%C3%ACm+hi%E1%BB%83u+xem+file+n%C3%A0o+t%E1%BA%A3i+ch%E1%BA%ADm%2C+nguy%C3%AAn+nh%C3%A2n+v%C3%AC+sao...+v%C3%A0+t%C3%ACm+c%C3%A1ch+t%E1%BB%91i+%C6%B0u+c%C3%A1c+file+n%C3%A0y%2C+n%E1%BA%BFu+l%C3%A0+h%C3%ACnh+%E1%BA%A3nh+th%C3%AC+n%C3%A9n+n%C3%B3+l%E1%BA%A1i%2C+n%E1%BA%BFu+l%C3%A0+css+js+th%C3%AC+minify...%0D%0A%0D%0AV%E1%BA%ADy+l%C3%A0+l%C3%A0m+xong+8+b%C6%B0%E1%BB%9Bc+n%C3%A0y+b%E1%BA%A1n+%C4%91%C3%A3+c%C3%B3+th%E1%BB%83+t%E1%BB%B1+m%C3%ACnh+t%E1%BB%91i+%C6%B0u+t%E1%BB%91c+%C4%91%E1%BB%99+Wordpress+m%C3%A0+kh%C3%B4ng+c%E1%BA%A7n+%C4%91%E1%BA%BFn+c%C3%B4ng+c%E1%BB%A5+h%E1%BB%97+tr%E1%BB%A3.+8+b%C6%B0%E1%BB%9Bc+tr%C3%AAn+ch%E1%BB%89+l%C3%A0+nh%E1%BB%AFng+%C4%91i%E1%BB%81u+c%C6%A1+b%E1%BA%A3n+m%C3%ACnh+d%E1%BB%B1a+theo+kinh+nghi%E1%BB%87m+c%E1%BB%A7a+m%C3%ACnh%2C+kh%C3%B4ng+theo+s%C3%A1ch+v%E1%BB%9F%2C+th%E1%BA%A7y+c%C3%B4+n%C3%A0o+n%C3%AAn+c%C3%B3+th%E1%BB%83+s%E1%BA%BD+sai+v%E1%BB%81+m%E1%BA%B7t+l%C3%BD+thuy%E1%BA%BFt%2C+r%E1%BA%A5t+mong+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+g%C3%B3p+%C3%BD+t%E1%BB%AB+m%E1%BB%8Di+ng%C6%B0%E1%BB%9Di.%0D%0A%0D%0AAnd+finally%2C+m%C3%ACnh+xin+t%E1%BB%B1+gi%E1%BB%9Bi+thi%E1%BB%87u%2C+m%C3%ACnh+l%C3%A0+Ngh%C4%A9a+Tr%E1%BA%A7n%2C+m%C3%ACnh+chuy%C3%AAn+l%C3%A0m+c%C3%A1c+c%C3%B4ng+vi%E1%BB%87c+li%C3%AAn+quan+%C4%91%E1%BA%BFn+Wordpress+v%C3%A0+Content%2C+m%C3%ACnh+t%E1%BB%B1+h%E1%BB%8Dc+m%E1%BB%8Di+th%E1%BB%A9%2C+%C4%91%C3%A3+b%E1%BB%8F+h%E1%BB%8Dc+v%C3%A0+b%E1%BB%8F+vi%E1%BB%87c%2C+gi%E1%BB%9D+m%C3%ACnh+%C4%91ang+c%C3%B9+b%E1%BA%A5t+c%C3%B9+b%C6%A1+%E1%BB%9F+S%C3%A0i+G%C3%B2n+%3Cspan+class%3D%22_47e3%22+title%3D%22pacman+emoticon%22%3E%3Ci+class%3D%22img+sp_fM-mz8spZ1b+sx_6b1df8%22%3E%3C%2Fi%3E%3Cspan+class%3D%22_7oe%22%3E%3Av%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%2C+anh+em+k%E1%BA%BFt+b%E1%BA%A1n+chia+s%E1%BA%BB+nh%C3%A9.+M%C3%ACnh+%C4%91ang+c%E1%BA%A7n+tuy%E1%BB%83n+3+b%E1%BA%A1n+content%2C+ai+bi%E1%BA%BFt+th%C3%AC+gi%E1%BB%9Bi+thi%E1%BB%87u+m%C3%ACnh+v%E1%BB%9Bi+nha%2C+v%C3%A0o+profile+m%C3%ACnh+c%C3%B3+tin+tuy%E1%BB%83n+d%E1%BB%A5ng+%3Cspan+class%3D%22_47e3%22+title%3D%22heart+emoticon%22%3E%3Ci+class%3D%22img+sp_fM-mz8spZ1b+sx_62a652%22%3E%3C%2Fi%3E%3Cspan+class%3D%22_7oe%22%3E%26lt%3B3%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E