thegreenblog.net
Live Report Regional
2018 September: CB150R Wisata Bahari | CDN | Pantai Elyora, Batam. Honda Premium Matic Day | CDN | Nagoya Hill, Batam. HUT Alfa Scorpii MDS Batam Center | Alfa Scorpii | Batam Center, Batam. Agustu…