thebailinh.com
Khác nhau giữa thẻ bài Mỹ bóng, mờ và Thái | Thẻ bài lính - Dogtag
Thẻ bài Mỹ mờ Thẻ bài Mỹ bóng Thẻ bài Thái Dây bi - Thép không gỉ. - Có chữ USA ở chốt. - Như trong quân đội Mỹ - Thép không gỉ. - Có chữ USA ở chốt. - Như trong quân đội Mỹ Sẽ bị mất mầu sau 1 thời g