thebailinh.com
Đặt thẻ bài | Thẻ bài lính - Dogtag
Đặt thẻ bài, điền nội dung bạn muốn đặt vào ô hoặc gửi file.