that2u.com
Hỗ trợ Kotlin - bước đi chiến lược của Google để nắm toàn quyền Android | That2U
trong sự kiện Google I/O 2017Google đã hỗ trợ Kotlin như là một ngôn ngữ chính thức để xây dựng ứng dụng cho hệ điều hành Android bên cạnh Java và C/C++