that2u.com
[Android] Butter Knife: thư viện hỗ trợ gán View và callback nhanh chóng | That2U
ButterKnife là một sản phẩm của Jake Wharton, giúp giảm bớt thời gian và sự ức chế của việc sử dụng findViewById mỗi khi lập trình giao diện trên Android