thanglongvnn.com
Nam Định: Ứng dụng kỹ thuật, mới trong nuôi tôm thẻ chân trắng☑ ☑ ☑ ☑
Nam Định: Ứng dụng kỹ thuật, mới trong nuôi tôm thẻ chân trắng ☑ ☑ ☑ đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu cơ bản để phát triển nghề nuôi tôm