thanglongvnn.com
Kiểm soát và ước tính lượng thức ăn cho tôm thẻ ☑ ☑ ☑
Kiểm soát và ước tính lượng thức ăn cho tôm thẻ ☑ ☑ ☑ tôm thẻ lại là loài ăn liên tục nên kiểm soát lượng thức ăn sẽ giúp vụ nuôi thành công hơn.