textdooni.ir
ناز کمتر کن، که من اهل تمنا نیستم… – معینی کرمانشاهی
ناز کمتر کن، که من اهل تمنا نیستم زنده با عشقم، اسیر سود و سودا نیستم اشک گرم و خلوت سرد مرا، نادیده ای تا بدانی اینقدر ها هم شکیبا نیستم دوست میداری زبان بازان باطل گوی را در برت لب بسته از آنم، ک…