textdooni.ir
دنیا پر از تباهی است، نه به خاطر وجود آدم های بد…
دنیا پر از تباهی است، نه به خاطر وجود آدم های بد، بلکه به خاطر سکوت آدم های خوب. گرگ همیشه گرگ می زاید گوسفند همیشه گوسفند. تنها فقط انسان است که گاهی گرگ می زاید و گاهی گوسفند.…