textdooni.ir
بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد – عکس نوشته
برای اطلاعات بیشتر از نوشته بازدید کنید.