textdooni.ir
در آخرین دیدار_حميدمصدق
در آخرین دیدار تمام تاب و توانم رهیده بود از تن اگر چه سخن از تو می گريزم را چه بارها که به طعنه، شنیده بود از من توان گفتن از من رمیده بود این بار چرا؟ که این جدایى ام از او نبود از خود بود و سرنو…