telugu.tennetics.com
యెంతెంతో జరిగిందే
యెంతెంతో జరిగిందే యేదేదో అడిగిందే నీ కోసం వేచుందే నీ తలపే కొరిందే నువు లేక లేనందే మల్లి మల్లి నీ పిలుపే వింటుందే చేరువైనా ధూరమైనా చెంతనున్నా వీడిపొయినా ఉన్నావనుకుంటుందే లేవంటే నమ్మదే నా మధి ఇక రావం…