telugu.tennetics.com
నీవనుకుంటే కలగని ఉంటే
నీవనుకుంటే కలగని ఉంటే అది జరగాలంటు వ్రాసుందా కొరికలుంటే కొరుతు ఉంటే అన్నీ తీరే వీలుందా జరిగేదేదైనా అంతా మంచికని ముందుకు సాగటమే చాల మంచి పని ఆశల అలలు ఊరిస్తూనే కొర్కెల కలలు వెదిస్తూనే జీవితమంతా గడిచ…