teberooz.ir
 وقتی کودکان تشنج می کنندچه باید کرد ….؟؟
وقتی کودکان تشنج می کنندچه باید کرد ….؟؟ حالت غش و تشنج بیشتر در کودکان دیده می شود و در این حالت مادر نگران است و خونسردی خود را از دست می دهد و نمیداند که چه عملی را باید انجام دهد.…