teberooz.ir
همه چیز در مورد اسهال و استفراغ!!
همه چیز در مورد اسهال و استفراغ!! اسهال و استفراغ هنگامی که اسهال با استفراغ توأم باشد خاکشیر و تاج ریزی را با هم بجوشانید و آب صاف کرده ی آن را با نبات شیرین کنید و به مرور بنوشید. تاجریزی را به …