teberooz.ir
محکم تر کردن دندان ها با چاغاله و پوست دندان
محکم تر کردن دندان ها با چاغاله و پوست دندان برای محکم تر کردن پایه دندان ها از چاغاله بادام با پوست همچنین پرتقال زیاد استفاده کنید. (بایدخوب در دهان جویده شود.) درمان محکم تر کردن دندان ها: ترخ…