teberooz.ir
سرطان چگونه به وجود می آید؟
سرطان چگونه به وجود می آید؟ سرطان ۴- لنفوم ها (lymphomas) و میلوم ها (myelomas) این سرطانها از سلول های دستگاه ایمنی بدن شروع می شوند. ۵- سرطانهای دستگاه عصبی مرکزی این سرطانها از بافت مغز و نخاع ش…