teberooz.ir
باید ها و نباید ها در مورد خال
باید ها و نباید ها در مورد خال خال (NeVuS) عبارت است از نوعی ضایعه مزمن و خوش خیم پوستی با محدوده واضح که از نظر بافت شناسی با لنتیگو (lentigo) که نوع دیگری از ضایعات خوش خیم پوستی است و به شکل لک…