teberooz.ir
آشنایی با روشهای کار دندانپزشکی
آشنایی با روشهای کار دندانپزشکی استفاده از مواد بیولوژیک مانند پودر استخوان سنتتیک جهت بازسازی استخوانهای تخریب شده و تحلیل رفته. این مواد در آینده در زمینه دندانپزشکی تحول بزرگی ایجاد خواهد…