teberooz.ir
آزمایش زیرزبانی چیست؟
آزمایش زیرزبانی چیست؟ این آزمایش برای تشخیص آلرژی به وسیله برانگیختن نشانه های آلرژی و با قراردادن قطره از مواد آلرژیزای رقیق شده زیرزبان انجام می شود. آزمایش مثبت وقتی گزارش می شود که بیما…