taninedalat.org
قوانین ثبت شده در قانون کار برای گرفتن مرخصی - موسسه حقوقی طنین
جزئیات شرایط استفاده کارگران از ایام مرخصی در قانون کار دستمزد دادن و گرفتن مرخصی از دیرباز دغدغه‌ای بزرگ برای کارفرمایان و کارگران بوده است.گاهی شرایطی پیش می‌آید که فرد نیاز ضروری به گرفتن مرخصی دارد ولی با مخالفت کارفرما مواجه و از درخواست خود منصرف می‌شود. این در حالی است که گرفتن مرخصی حق …