taneraic.rantz.me
Aihananat canaiveyo auanihoha 11-a, luno 2013-a
Nabokov sepirda yole veqomaqaizet habriustada, yu peta ayoi ilir aujabematta. Mounat mayole nu ge vastasyitti aujabemat ai veqomaqaizet qaizeyo voviari ai nuri qaize rai, e jun e tanerai? (Graywyve…