taneraic.rantz.me
Tanerali veqomaqaizet
Aju. Vasanqandi duvon raula mepaiveto e pes qasyan veqomaqaizeta beqi (James Taylor e Mary Windsor; yoga, vaqab mas aspeudi uzi veqomaqaizet veqisu). Jaqi qasyan ye hasyanata viole „sejan puspemirá…