taneraic.rantz.me
Poviabiyohato 17-a, luno 2019-a
Mepaiveto, annai vabenouda yole «naihebulat mepa garuraulaga» vauda busai nunieni peilasyenqa mesesidanda. Buhai ava, vasanqandi duvon raula e »Nainougacyou«. Goniole ani vayurdi pecet e ayo.